Menu Tutup

Akhlak Mahmudah dan Madzmumah

Pengertian Akhlak Madzmumah (Akhlak Tercela)

Akhlak mazmumah ialah perangai atau tingkah laku yang tercermin pada diri manusia yang cenderung melekat dalam bentuk yang tidak menyenangkan orang lain. Dalam beberapa kamus dan ensiklopedia dihimpun pengertian “buruk”.sebagai berikut:

  1. Rusak atau tudak baik, jahat, tidak menyenangkan, tidak elok, jelek.
  2. Perbuuatan yang tidak sopan, kurang ajar, jahat, tidak menyenangkan.
  3. Segala yang tercela, lawan baik, lawan pantas, lawan bagus, perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau agama, adat istiadat, dan masyarakat yang berlaku.

Menurut Imam Ghazali, akhlak yang tercela ini di kenal dengan sifatsifat muhlikat, yakni segala tingkah laku manusia yang dapat membawanya kepada kebinasaan dan kehancuran diri, yang tentu saja bertentangan dengan fitrahnya untuk selalu mengarah kepada kebaikan.

Pengertian Akhlak mahmudah (akhlak terpuji)

“Baik” dalam bahsa arab disebut “khair”, dalam bahasa inggris disebut “good”. Dari beberapa kamus dan ensiklopedia diperoleh pengertian “baik” dan terdapat sebagai berikut:

  1. Baik berarti sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan.
  2. Baik berarti yang menimbulkan rasa keharuan dalam keputusan, kesenangan persesuaian, dst.
  3. Baik berarti sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan dan member keputusan.
  4. Sesuatu yang dikatakan baik, bila ia mendatangkan rahmat, member perasaan senang atau bahagia, bila ia dihargai secara positif.

Menurut Al-Ghazali, berakhlak mulia atau terpuji artinya “menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam agama Islam serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut, kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik, melakukannya dan mencintainya”.

Baca Juga: