Menu Tutup

Induk Akhlak Tercela dan Penyakit Hati

A. hubbu ad-Dunya

1. Pengertian Hubbu ad-Duny

Hubbu ad-Dunya berarti cinta dunia, yaitu menganggap hartabenda adalah segalanya. Penyakit Hubbu ad-Dunya(cinta pada dunia) berawal dari penyakit iman, yang berakar pada persepsi yang salah bahwa dunia ini adalah tujuan akhir kehidupan, sehingga akhirat dilupakan. sebagaimana di singgung pada hadis berikut.“Akan datang suatu masa umat lain akan memperebutkan kamu ibarat orang-orang lapar memperebutkan makanan dalam hidangan.” Sahabat bertanya, “Apakah lantaran pada waktu itu jumlah kami hanya sedikit Ya Rasulullah?”. Dijawab oleh beliau, “Bukan, bahkan sesungguhnya jumlah kamu pada waktu itu banyak, tetapi kualitas kamu ibarat buih yang terapung-apung di atas laut, dan dalam jiwamu tertanam kelemahan jiwa.” Sahabat bertanya, “Apa yang dimaksud kelemahan jiwa, Ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Cinta dunia dan takut mati!”. (HR. Abu Daud).

2. Ciri-ciri Hubbu ad-Dunya

1) Menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat

2)  Suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan halal dan haramnya

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. (QS. At-Takastur  : 1-2)

3)  Kikir, tidak rela sediki pun hartanya lepas atau berkurang.

3. Bahaya Hubbu ad-Dunya

1)  Cinta dunia adalah segala sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah.

2) Jika seorang telah dikuasai (hatinya) oleh iblis, maka akan menjadi lemah, iblis akan membolak-balikan hatinya bagaikan seorang anak kecil mempermainkan bola.

3) Cinta dunia merupakan sumber segala kesalahan karena cinta dunia, sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap harta benda dan di dalam harta benda terdapat banyak penyakit.

4. Cara Menghindari Hubbu ad-Dunya

1.  Mengingat kehidupan di dunia itu hanya sementara. (QS. Al-hadid : 20)

2.  Perbanyak mengingat kematian. (QS. Ali Imran: 185)

3.  Meyakini dan menyadari bahwa setiap tindakan kita direkam oleh anggota badan kita, yang nanti di hari akhir akan bersaksi di depan Allah (QS. Fushshilat: 20 – 22)

4.  Qana’ah, yaitu rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang yang berlebihan.

B. Hasad

a. Pengertian

Hasad berarti dengki maksudnya suatu sikap atau perbuatan yang mencerminkan rasa marah, tidak suka karena rasa iri. Orang yang hasut menginginkan kenikmatan yang diperoleh orang lain dan berharap supaya berpindah kepadanya. Sifat inilah yang menempel pada diri Iblis. Ketika ia diperintahkan oleh Allah untuk menundukkan diri kepada Adam, ia menolak mentah-mentah. Sifat angkuhnya keluar menjadi pernyataan yang sangat vokal. Allah berfirman: “Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu aku menyuruhmu?” Menjawab iblis “Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang Dia Engkau ciptakan dari tanah“. (Q.S. Al-A’raf: 12)

Orang sombong, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis, bukanlah mereka yang selalu berpakaian bagus dan berpenampilan trendi. Yang dimaksud orang sombong dalah mereka yang menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Sifat perusak kedua adalah serakah.

Orang yang serakah. Ia tak pernah puas dengan kekayaannya. Dalam perhitungannya, harta yang dimilikinya selalu belum genap. Dalam pikirannya selalu menari-nari berbagai keinginan untuk menggenapinya. Sifat perusak ketigaadalah hasut, iri dan dengki. Setiap negara mengandung tiga golongan masyarakat, yaitu penguasa, pengusaha, dan rakyat biasa. Jika penguasanya sombong, pengusahanya serakah, dan rakyatnya iri hati, maka negara itu pasti hancur. Inilah yang barangkali terjadi sekarang.

b.  Bahaya Hasad

Larangan melakukan hasad disebabkan karena mengandung beberapa efek negatif, di antaranya:

1)  Hasad salah satu sifat Iblis yang akan merusak amal kebaikan. “Jauhilah olehmu sifat dengki, sesungguhnya dengki itu akan memakan kebajikan sebagaimana api memakan kayu bakar“ (HR. Abu Daud)

2.  Di samping itu hasad juga merusak tatanan masyarakat. Hasad merusak pergaulan menjadi tidak harmonis dan tidak tulus.

3.  Orang yang memiliki sifat hasad pasti tidak pernah merasa  bahagia, sebab hatinya selalu gelisah jika ada orang lain memperoleh kebahagiaan.

c.  Cara Mengobati Penyakit Hasad

1.  Menanamkan kesadaran bahwa sifat dengki akan membuat seseorang menderita batin;

2.  Menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan dan permusuhan akan membawa petaka;

3.  Kita saling mengingatkan dan saling menasehati;

C. Takabur-Ujub

a. Pengertian Takabur-Ujub

Secara bahasa (etimologi), ‘Ujub,berasal dari kata “’ajaba”, yang artinya “kagum, terheran-heran, takjub.  Al-I’jabu bin Nafsi berarti kagum pada diri sendiri. Sedangkan takabur berarti “sombong” atau “berusaha menampakkan keagungan diri”. Dalam kitab lisanul Arab, antara lain disebutkan bahwa at-takabur wal istikbarberarti at-ta’azzhum(sombong/ Kibr).

Secara istilah dapat kita pahami bahwa ‘ujub yaitu suatu sikap membanggakan diri, dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Jadi seorang yang memiliki akhlak Kibr melihat dirinya lebih tinggi dari orang lain, karenanya ia merasa bangga berlebihan, gembira dan puas terhadap apa yang diyakininya

b. Penyebab Takabur-Ujub

1)  Ujub dan takabur karena kelebihan fisik, misalnya tampan, cantik dan kuat.

2)  Ujub dan takabur karena kekuatan fisiknya dalam melawan musuh.

3) Ujub dan takabur karena ilmu, akal dan kecerdikannya dalam memahami ilmu-ilmu agama dan juga urusan-urusan keduniaannya.

c. Bahaya Takabur-Ujub

1). ‘Ujub menyebabkan timbulnya rasa sombong (takabur).

2). Bila seseorang sudah dihinggapi penyakit ‘ujub dan takabur, ia lupa pada bahaya-bahaya ‘ujubdan takabur itu sendiri.

3). Karena ‘ujubdan takabur membuat seseorang kurang sadar terhadap kedudukan dirinya, ia akan memuji-muji dirinya, menyanjung dirinya sendiri dan menganggap suci dirinya.

d. Cara Menghindari Takabur-Ujub

1)  Kita harus memiliki sifat percaya diri, tetapi jika sudah memasuki ketakaburan dan menganggap rendah terhadap yang lain, inilah yang dikatakan ujubyang di larang agama. Hal tersebut harus dihindari dengan cara bahwa kita harus percaya diri tetapi ingat bahwa kita tetap punya sisi lemah. Orang lain juga mempunyai potensi dan kita harus menghargai potensi tersebut. Ada pepatah yang mengatakan bahwa di atas langit masih ada langit.

2)    Kita harus ingat dan sadar, bahwa dalam sejarah, orang yang ujub, takabur dengan kekuatannya, maka Allah yang akan menghancurkannya, karea Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.

3) Kita juga harus sadar bahwa ilmu yang kita miliki sangatlah sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah Swt. Bakhan sesungguhnya ilmu kita lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang sekitar kita.

D.  Riya’

a. Pengertian

Riya’  adalah mengerjakan suatu perbuatan atau ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Orang riya’ tidak ikhlas dalam beramal, ia senantiasa pamer dan cari perhatian supaya mendapat pujian, sanjungan dan pengakuan.Ada beberapa ayat yang membahas tentang riya’ antara lain : QS. Al-Ma’un  : 4-7, QS. Al-Baqarah : 264, dan QS. An-Nisa’ : 142.

b. Bentuk Riya’

1. Riya’ dalam niat

Ketika seseorang akan melakukan sebuah amal dalam hatinya telah ada keinginan atau tujuan selain mencari ridha Allah.Ia sejak awal telah mempunyai niat tidak ikhlas. Padahal diterima atau tidaknya amal ibadah yang kita lakukan sangatlah bergantung pada niat. “ Sesungguhnya sahnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya” (HR. Muslim)

2. Riya’ dalam perbuatan

Yang dimaksud dengan riya’ dalam perbuatan adalah ketika kita melakukan sebuah amal ibadah ia berharap mendapat perhatian dari orang lain. Ciri-cirinya adalah ia melakukan amal ibadah dengan sungguh-sungguh, penuh semangat tatkala ada orang lain yang melihatnya. Contoh: seorang anak belajar sungguh-sungguh ketika orang tuanya ada di rumah. Namun tatkala orang tuanya tidak ada, ia tidak belajar lagi atau menjadi kendor semangatnya.Salah satu sifat lagi yang erat kaitannya dengan riya’ adalah sum’ah, yaitu suka memperdengarkan atau menceritakan kebaikankebaikannya, keberhasilannya kepada orang lain dengan tujuan ia mendapat pujian dari orang yang mendengarkan atau ia ingin dikatakan hebat.

c. Bahaya Riya’

1.  Akan merasa hampa dan kecewa dalam batinnya apabila perhatian atau pujian yang ia harapkan ternyata tidak ia dapatkan;

2.  Muncul rasa tidak puas terhadap apa yang ia lakukan;

3.  Muncul sikap keberpura-puraan;

d. Cara Menanggulangi Penyakit Riya’

Upaya-upaya agar penyakit ruhani tersebut lenyap dari diri kita,di antaranya dengan cara:

1.  Memfokuskan niat ibadah, bahwa ibadah kita hanya untuk Allah;

2.  Hindari sikap suka memamerkan sesuatu yang kita punya, karena pada hakikatnya yang kita punya itu hanyalah milik Allah;

3.  Tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi orang lain;